Podstawy prawne oraz wyjaśnienia

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, polegających m.in. na udzielaniu porad lekarskich, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (art. 2. ust. 4 powyższej ustawy). Udzielanie świadczeń zdrowotnych on-line wiąże się więc z takimi samymi wymogami prawnymi jak wizyta u lekarza, a co za tym idzie koniecznością podania danych osobowych. Podstawy prawne znajdziecie Państwo poniżej.

1. Dane pacjenta oraz wymóg prowadzenia dokumentacji medycznej

Klinika jest w ustawowym obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej dla każdego pacjenta, nawet jeżeli ten przychodzi jedynie na konsultację. Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz z Art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna musi zawierać dane osobowe pacjenta, w tym PESEL. Podstawa prawna: Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Dostęp osób upoważnionych do informacji o zdrowiu pacjenta

Dokumentacja medyczna musi zawierać oświadczenie pacjenta o upoważnieniu (lub jego braku) do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych przez osoby upoważnione. Podstawa prawna: §8 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2069).

3. Dostęp osób upoważnionych do dokumentacji medycznej pacjenta

Dokumentacja medyczna musi zawierać oświadczenie pacjenta o upoważnieniu (lub jego braku) do uzyskiwania dokumentacji medycznej pacjenta przez osoby upoważnione. Podstawa prawna: §8 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2069).

4. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

I. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka D&R Holdings Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Powstańców Śląskich 56a/2, 53-333 Wrocław;

II. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO;

III. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 20 lat, zgodnie z art. 29 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (poza wyjątkami ujętymi w art. 29 ust.1);

IV. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych oznaczonych gwiazdką jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach wymienionych w punktach 1-3 powyżej, podanie reszty danych jest dobrowolne;

V. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

VI. posiada Pani/Pan:

a. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

e. prawo do usunięcia danych osobowych;

f. prawo do przenoszenia danych osobowych; oraz g. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana powyższe prawa mogą być ograniczone ze względu na konieczność wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

wsparcie
Zostaw wiadomość. Odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

    Przepraszamy, obecnie jesteśmy niedostępni. Zostaw wiadomość, odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
    Przedstaw się *
    Wiadomość *