Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

I. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka D&R Holdings Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Powstańców Śląskich 56a/2, 53-333 Wrocław;

II. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO;

III. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 20 lat, zgodnie z art. 29 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (poza wyjątkami ujętymi w art. 29 ust.1);

IV. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych oznaczonych gwiazdką jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach wymienionych w punktach 1-3 powyżej, podanie reszty danych jest dobrowolne;

V. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

VI. posiada Pani/Pan:

a. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

e. prawo do usunięcia danych osobowych;

f. prawo do przenoszenia danych osobowych; oraz g. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana powyższe prawa mogą być ograniczone ze względu na konieczność wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

wsparcie
Zostaw wiadomość. Odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

    Przepraszamy, obecnie jesteśmy niedostępni. Zostaw wiadomość, odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
    Przedstaw się *
    Wybierz miasto *
    WrocławWarszawa
    Wiadomość *