Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

I. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka D&R Holdings Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Powstańców Śląskich 56a/2, 53-333 Wrocław;

II. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO;

III. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 20 lat, zgodnie z art. 29 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (poza wyjątkami ujętymi w art. 29 ust.1);

IV. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych oznaczonych gwiazdką jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach wymienionych w punktach 1-3 powyżej, podanie reszty danych jest dobrowolne;

V. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

VI. posiada Pani/Pan:

a. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

e. prawo do usunięcia danych osobowych;

f. prawo do przenoszenia danych osobowych; oraz g. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana powyższe prawa mogą być ograniczone ze względu na konieczność wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

wsparcie
Zostaw wiadomość. Odezwiemy się wkrótce.

    Przepraszamy, obecnie jesteśmy niedostępni. Zostaw wiadomość, odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
    Przedstaw się *
    Wybierz miasto *
    WrocławWarszawa
    Wiadomość *